O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Szklarska Poręba jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska lasu i boru mieszanego górskiego świeżego z dominacją świerka. Ich udział powierzchniowy to blisko 75% z wszystkich 11 wyróżnionych u nas typów siedliskowych lasu.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Prawidłowo realizowana hodowla lasu zapewnia trwałość lasów i jednoczesną ciągłość wykorzystania surowca drzewnego i innych użytków z nich pochodzących.

Ochrona lasu

Znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom przewidzieć zagrożenia, wpływające na stan lasu. Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, w sposób zapewniający mu trwałość. Jednym z celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest użytkowanie lasu.

Urządzanie lasu

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę na podstawie planów urządzenia lasu wykonywanych przez specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Zatwierdzane są decyzją Ministra Środowiska. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na okres 10 lat.

Łowiectwo

Ekosystemy leśne są środowiskiem licznych gatunków zwierząt łownych (zwierzyny). Zwierzyna w znacznym stopniu oddziałuje na las, stąd ścisły związek leśnictwa z gospodarką łowiecką - łowiectwo jest częścią gospodarki leśnej.

Ochrona przyrody

Od roku 2017 Nadleśnictwo Szklarska Poręba rozpoczęło udział w projekcie „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. Jego głównym celem jest ochrona cietrzewia ( Lyrurus tetrix), jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce.

Certyfikaty

Przyznanie RDLP we Wrocławiu certyfikatów potwierdza prowadzenie pozyskania drewna w jej jednostkach zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.