O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Szklarska Poręba jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska lasu i boru mieszanego górskiego świeżego z dominacją świerka. Ich udział powierzchniowy to blisko 75% z wszystkich 17 wyróżnionych u nas typów siedliskowych lasu.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Prawidłowo realizowana hodowla lasu zapewnia trwałość lasów i jednoczesną ciągłość wykorzystania surowca drzewnego i innych użytków z nich pochodzących.

Ochrona lasu

Znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom przewidzieć zagrożenia, wpływające na stan lasu. Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, w sposób zapewniający mu trwałość. Jednym z celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest użytkowanie lasu.

Urządzanie lasu

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę na podstawie planów urządzenia lasu wykonywanych przez specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Zatwierdzane są przez ministra właściwego do spraw środowiska. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na okres 10 lat.

Łowiectwo

Ekosystemy leśne są środowiskiem licznych gatunków zwierząt łownych (zwierzyny). Zwierzyna w znacznym stopniu oddziałuje na las, stąd ścisły związek leśnictwa z gospodarką łowiecką - łowiectwo jest częścią gospodarki leśnej.

Ochrona przyrody

Od roku 2017 Nadleśnictwo Szklarska Poręba rozpoczęło udział w projekcie „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. Jego głównym celem jest ochrona cietrzewia ( Lyrurus tetrix), jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce.

Certyfikaty

Przyznanie RDLP we Wrocławiu certyfikatów potwierdza prowadzenie pozyskania drewna w jej jednostkach zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.