Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Ekosystemy leśne są środowiskiem licznych gatunków zwierząt łownych (zwierzyny). Zwierzyna w znacznym stopniu oddziałuje na las, stąd ścisły związek leśnictwa z gospodarką łowiecką - łowiectwo jest częścią gospodarki leśnej.

Istotą prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny jest utrzymanie lub uzyskanie właściwego ich stanu liczebnego, gwarantującego zarówno trwałość tych populacji, jak i trwałość lasu oraz akceptowalny poziomem szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych.

Lp.

Numer obwodu łowieckiego

Dzierżawca - Koło Łowieckie

Powierzchnia obwodu ogółem (ha)

Powierzchnia leśna obwodu (ha)

Udział pow. leśnej

(%)

1.

70

"Knieja" Wrocław

5 009,00

1 908,00

38,01

2.

71

"Jeleń" Jelenia Góra

3 700,00

571,00

15,43

3.

76

"Muflon" Jelenia Góra

4 018,00

409,00

10,2

4.

74

"Łowiec" Wrocław

7 035,00

6 492,00

92,3

5.

75

"Jeleń" Jelenia Góra

4 305,00

2 898,00

67,32

6.

79

"Głuszec" Olszyna

4 272,00

2 342,00

54,82

 

Razem dla Nadleśnictwa

Szklarska Poręba

28 339

14 620

51,6

 

Sarny w zimie mają trudności z dostępem do żeru (fot. Jerzy Majdan).

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o obwody łowieckie, dla których ustala się Roczne  Plany Łowieckie. Plany te sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich (koła łowieckie), po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Obwody łowieckie o zbliżonych warunkach przyrodniczych zostały zgrupowane w Łowieckie Rejony Hodowlane. Dla Łowieckich Rejonów Hodowlanych sporządza się plany wieloletnie (na 10 lat). Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba jest koordynatorem Regionu VII - Karkonosze, o łącznej powierzchni 80,2 tys. ha ( w tym 43,9 tys. ha pow. leśnej), w skład którego wchodzą także obwody łowieckie położone w nadleśnictwach: Świeradów, "Śnieżka" i Kamienna Góra. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie prawidłowej gospodarki lokalną populacją jelenia.

 

W wydzierżawionych obwodach łowieckich koła łowieckie zajmują się zagospodarowaniem łowisk, uprawą poletek łowieckich oraz dbają o dokarmianie zwierzyny w długim i trudnym do przetrwania okresie zimowym. Do zadań kół łowieckich należy także szacowanie szkód, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i wypłata odszkodowań poszkodowanym rolnikom. Rolą leśników jest chronienie lasu przed uszkodzeniami wyrządzanymi przez zwierzynę. Znaczne szkody występują nie tylko w uprawach leśnych i młodnikach, gdzie zwierzyna zgryza sadzonki i młode drzewka, lecz także w drzewostanach, w których spałowanie (ogryzanie cienkiej kory przez jelenie) przyczynia się do porażenia drzew chorobami grzybowymi, ułatwia zasiedlanie przez szkodliwe owady, obniża wartość techniczną drewna a nawet powoduje obumieranie drzew. Spałowanie największe rozmiary przybiera w lasach obrębu Piechowice, gdzie zwierzyna licznie bytuje w okresie zimowym po zejściu z wyższych partii gór. W celu zminimalizowania szkód Nadleśnictwo grodzi najcenniejsze uprawy, zabezpiecza młode sadzonki i pnie najwartościowszych drzew środkami chemicznymi a Koła Łowieckie zakładają poletka zgryzowe. W okresie zimowym ścina się także pewną ilość drzew (tzw. drzew ogryzowych) i pozostawia do spałowania. Pomimo wyrządzanych szkód zwierzyna jest nieodłącznym komponentem leśnych biocenoz, niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania.

Muflon. Zwierzyna sprowadzona w Sudety z Sardynii i Korsyki przeszło 100 lat temu (fot. Jerzy Majdan).