Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Ekosystemy leśne są środowiskiem licznych gatunków zwierząt łownych (zwierzyny). Zwierzyna w znacznym stopniu oddziałuje na las, stąd ścisły związek leśnictwa z gospodarką łowiecką - łowiectwo jest częścią gospodarki leśnej.

Istotą prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny jest utrzymanie lub uzyskanie właściwego ich stanu liczebnego, gwarantującego zarówno trwałość tych populacji, jak i trwałość lasu oraz akceptowalny poziomem szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych.

Lp.

Numer obwodu łowieckiego

Dzierżawca - Koło Łowieckie

Powierzchnia obwodu ogółem (ha)

Powierzchnia leśna obwodu (ha)

Udział pow. leśnej

(%)

1.

260

"Knieja" Wrocław

4 230,00

1 834,00

43,36

2.

261

"Jeleń" Jelenia Góra

2 910,00

575,00

19,76

3.

263

"Muflon" Jelenia Góra

3 338,00

385,00

11,53

4.

283

"Łowiec" Wrocław

6 440,00

6 390,00

99,22

5.

284

"Jeleń" Jelenia Góra

3 269,00

2 887,00

88,31

6.

285

"Głuszec" przy Energia Pro

2 620,00

2 300,00

87,79

 

Razem dla Nadleśnictwa

Szklarska Poręba

22807,00

14371

63,01

 

Sarny w zimie mają trudności z dostępem do żeru (fot. Jerzy Majdan).

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o obwody łowieckie, dla których ustala się Roczne  Plany Łowieckie. Plany te sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich (koła łowieckie), po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Obwody łowieckie o zbliżonych warunkach przyrodniczych zostały zgrupowane w Łowieckie Rejony Hodowlane. Dla Łowieckich Rejonów Hodowlanych sporządza się plany wieloletnie (na 10 lat). Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba jest koordynatorem Regionu VII - Karkonosze, o łącznej powierzchni 80,2 tys. ha ( w tym 43,9 tys. ha pow. leśnej), w skład którego wchodzą także obwody łowieckie położone w nadleśnictwach: Świeradów, "Śnieżka" i Kamienna Góra. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie prawidłowej gospodarki lokalną populacją jelenia.

 

W wydzierżawionych obwodach łowieckich koła łowieckie zajmują się zagospodarowaniem łowisk, uprawą poletek łowieckich oraz dbają o dokarmianie zwierzyny w długim i trudnym do przetrwania okresie zimowym. Do zadań kół łowieckich należy także szacowanie szkód, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i wypłata odszkodowań poszkodowanym rolnikom. Rolą leśników jest chronienie lasu przed uszkodzeniami wyrządzanymi przez zwierzynę. Znaczne szkody występują nie tylko w uprawach leśnych i młodnikach, gdzie zwierzyna zgryza sadzonki i młode drzewka, lecz także w drzewostanach, w których spałowanie (ogryzanie cienkiej kory przez jelenie) przyczynia się do porażenia drzew chorobami grzybowymi, ułatwia zasiedlanie przez szkodliwe owady, obniża wartość techniczną drewna a nawet powoduje obumieranie drzew. Spałowanie największe rozmiary przybiera w lasach obrębu Piechowice, gdzie zwierzyna licznie bytuje w okresie zimowym po zejściu z wyższych partii gór. W celu zminimalizowania szkód Nadleśnictwo grodzi najcenniejsze uprawy, zabezpiecza młode sadzonki i pnie najwartościowszych drzew środkami chemicznymi a Koła Łowieckie zakładają poletka zgryzowe. W okresie zimowym ścina się także pewną ilość drzew (tzw. drzew ogryzowych) i pozostawia do spałowania. Pomimo wyrządzanych szkód zwierzyna jest nieodłącznym komponentem leśnych biocenoz, niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania.

Muflon. Zwierzyna sprowadzona w Sudety z Sardynii i Korsyki przeszło 100 lat temu (fot. Jerzy Majdan).