Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Szklarska Poręba, ul Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba

Wejście główne tzw. „A” do siedziby nadleśnictwa znajduje się od strony ul. Mickiewicza 16. Dostęp do wejścia głównego dla osób o szczególnych potrzebach możliwy jest, przy pomocy specjalnego podjazdu z drogi wewnętrznej. Wejście techniczne tzw. „B” jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza pracowników nadleśnictwa).

Pojazdy parkowane są na wewnętrznym parkingu przy budynku biurowym Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób o szczególnych potrzebach.

Wejście główne prowadzi do przestronnego holu, w 2 piętrowym budynku biurowym, gdzie pracownicy nadleśnictwa przyjmują interesantów o szczególnych potrzebach lub goście są doprowadzani do miejsca spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Brak windy.

Toaleta z udogodnieniami dla osób o szczególnych potrzebach znajduje się przy sali narad w budynku sąsiadującym z siedzibą nadleśnictwa - dostępność bezpośrednio z poziomu placu parkingowego.

Drzwi i przejścia w ww. budynkach posiadają szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie poruszającej się na wózku.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym
i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników nadleśnictwa posługujących językiem polskim, a w razie potrzeby również językiem angielskim i niemieckim.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na
nr 757172332 lub e-mailowo na adres szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl.