Wydawca treści Wydawca treści

PROW 2007 – 2013 w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

W 2012 r. Nadleśnictwo Szklarska Poręba uczestniczyło, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013 w realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i odbudowa dróg zapewniających dojazdy p/pożarowe na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba”.

Powyższa inwestycja realizowana była w zakresie osi 2 - Działanie 2.4. „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz  wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych"

Celem działania było odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W ramach działania Nadleśnictwo Szklarska Poręba zrealizowało projekt pn.: „Przebudowa i odbudowa dróg zapewniających dojazdy p/pożarowe na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba". Projekt ten zakładał odbudowę dróg nr 189, 184 i 193 w Leśnictwie Kamieniecka Góra o łącznej długości 4,57 km oraz drogi nr 20 w Leśnictwie Kamienno o długości 2,78 km, stanowiących dojazdy pożarowe o nawierzchni z kruszywa łamanego z wykonaniem mijanek, placów manewrowych, rowów odwodnieniowych, przepustów i wodospustów.

Inwestycja realizowana była w okresie od 20.01. do 27.12.2012 r. za łączną kwotę 1 908 296,00 zł netto.

Łączna długość odbudowanych i zmodernizowanych dróg w ramach działania w obu leśnictwach wyniosła 7,35 km.