Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z tras biegowych przy Ośrodku Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Jakuszycach

1.         Narciarstwo biegowe na w/w obszarze można uprawiać jedynie na terenie do tego przeznaczonym, w okresie od 1 grudnia do 31 marca w godzinach:

• od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 16:00

• w soboty i niedziele w godzinach: 9:00 – 17:00

2. Za szkody zaistniałe na terenie Ośrodka poza godzinami jego otwarcia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu i Regulaminu FIS (Fédération Internationale de Ski), Stowarzyszenie Bieg Piastów odpowiedzialności nie ponosi.

3. W godzinach otwarcia Ośrodka będzie stacjonował zespół Ratowników Narciarskich dostępny pod numerem telefonu +48 661 959 221 (dzwonienie tylko w uzasadnionych przypadkach), poza godzinami otwarcia należy dzwonić pod numer alarmowy 985 lub +48 601 100 300.

4. Korzystanie z Ośrodka odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

5. Zabrania się uprawiania narciarstwa biegowego oraz przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (Art. 45. Ust. 1. USTAWY z dnia

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich).

6. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą poruszać się po trasie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7. Po trasach należy poruszanie się ruchem prawostronnym.

8. Zabrania się wjazdu na teren Ośrodka pojazdami silnikowymi poza miejsca przeznaczone do ruchu pojazdów i ich postoju.

a) Zakaz, o którym mowa nie dotyczy podmiotów uprawnionych

do wykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych

i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie;

b) Zakaz, o którym mowa nie dotyczy oznakowanych pojazdów używanych przez pracowników Stowarzyszenia;

c) Osoby znajdujące się na terenie Ośrodka zobowiązane są ułatwić przejazd pojazdu, o którym mowa w ust. a i b w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu;

9. Zabrania się samodzielnego ustawiania przeszkód na terenie Ośrodka

bez porozumienia ze Stowarzyszeniem.

10. Podczas przygotowania tras narciarskich maszynami śnieżnymi, trasy te są zamknięte dla ruchu narciarskiego.

11. Na teren całego ośrodka obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt

z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

12. Narciarze zobowiązani są do poruszania się tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, ślady ratraka, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, znakami ograniczającymi i innymi.

13. Pozostawianie śmieci, odpadów i nieczystości na terenie Ośrodka

jest zabronione.

14. Osoby uprawiające narciarstwo biegowe na terenie Ośrodka zobowiązane są do zachowania należytej staranności i ostrożności w celu ochrony życia, zdrowia własnego i innych osób oraz mienia, a w szczególności:

• przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

i na zorganizowanych terenach narciarskich (ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.);

• zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Regulaminami tras oraz parkingów stanowiących integralna część niniejszego Regulaminu jak i do ich przestrzegania;

• zapoznania się z komunikatami narciarskimi umieszczonymi na terenie Ośrodka;

• stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego Ośrodkiem, do wskazówek ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratowników narciarskich i pracowników Ośrodka;

• zachować szczególną ostrożność oraz czujność przy przejazdach kolejowych;

• poruszanie się z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności

oraz rodzaju i stanu tras, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu;

• użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

• wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni osobie wyprzedzanej wystarczającą przestrzeń dla jej manewrów;

• usunięcia się z toru jazdy po ewentualnym upadku tak, aby nie stanowić zagrożenia dla nadjeżdżających osób;

• zachowywać szczególna ostrożność na skrzyżowaniach w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności;

• pomocy osobie, która uległa wypadkowi i powiadomienia pracownika Ośrodka o zaistniałej sytuacji;

• bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich i obsługi Ośrodka o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia – stosowania zasad określonych w Regulaminie FIS;

15. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą odbywać się jedynie na mocy indywidualnych uzgodnień.

16. Zasady korzystania ze strzelnicy biathlonowej określa odrębny regulamin.

17. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje Ustawa o bezpieczeństwie

i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. [Dz.U. 2011, nr 208, poz. 1241].

18. Narciarze korzystający z Ośrodka winni przestrzegać:

• ustawy o lasach;

• ochrony przeciwpożarowej;

• przepisów dotyczących ochrony przyrody.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Regulamin ogłasza się przez wywieszenie w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Ośrodka oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Bieg Piastów.

21. Korzystanie z tras jest jednoznaczne z zapoznaniem się regulaminu i jego pełną akceptacją.

 

Telefon alarmowy 112

Telefon do Straży Pożarnej 998

 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba

ul. Krasińskiego 6

58-580 Szklarska Poręba

Tel. 75 71 72 332

 

Źródło regulaminu: https://bieg-piastow.pl/img/files/regulamin%20ONB%20-%20JakuszyceA3(1).pdf