Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania ze szlaku konnego

Na obszarze lasów podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu:

Las pełni wiele funkcji i zaspakaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplać jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego w Rzeczypospolitej Polski.

 1. Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.
 2. Organizatorem turystyki konnej nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na trasie konnej odpowiada organizator.
 3. Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę właściwego nadleśniczego.
 4. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych i oznakowanych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych.
 5. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym.
 6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 7. Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku.
 8. Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności(ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 9. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza szlakiem w określonym miejscu i czasie.
 10. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwona chorągiewką lub w inny czytelny sposób.
 11. Należy pamiętać, że n szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, ścięte drzewa.
 12. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
 13. Obowiązek uprzątnięcia lasu po koniu spoczywa na jeźdźcy (dotyczy to leśnych stajni).
 14. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona na użytkowania konia (nie hodowcę) grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.
 15. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
 16. Biwakowania i palenie ognisk może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach do tego przeznaczonych.

Telefon alarmowy 112
Telefon do Straży Pożarnej 998

 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
58-580 Szklarska Poręba
Tel. 75 71 72 332

 

Źródło regulaminu: http://www.pttk-jg.pl/konno/sudecki-szlak-konny.html