Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Obszary Natura 2000 to wyróżniające się obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO) oraz specjalne obszary ochrony ptaków (OSO). Tworzone są rozporządzeniami Rady Ministrów.

Nadleśnictwo znajduje się w zasięgu pięciu obszarów NATURA 2000. Są to:

1. Karkonosze PLB020007, obszar specjalnej ochrony ptaków o całkowitej powierzchni 15578,4 ha,w tym 3596,22 ha na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba. Sklasyfikowany jako OSO w październiku 2007 r. Obszar ma znaczenie dla ochrony następujących gatunków ptaków, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bielik, sokół wędrowny, jarząbek, głuszec, puchacz, sóweczka, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, podróżniczek, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, cietrzew. Stanowiska lęgowe tych ptaków stwierdzono przede wszystkim w Karkonoskim Parku Narodowym, jednakże puchacz, cietrzew, bielik, sóweczka i włochatka gniazdują również w lasach nadleśnictwa.

Karkonosze (fot. Jerzy Majdan).                                                                                                                                                                                                     
2. Góry Izerskie PLB020009 - od stycznia 2011r. jest projektowanym obszarem specjalnej ochrony ptaków o całkowitej powierzchni 20697,7 ha, z tego w zarządzie Nadleśnictwa Szklarska Poręba 9602,14 ha. Występujące na tym obszarze gatunki ptaków, wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG to: bocian czarny, trzmielojad, bielik, jarząbek, derkacz, żuraw, puchacz, sóweczka, włochatka, lelek, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, lerka, jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek, cietrzew.

Góry Izerskie (fot. Jerzy Majdan)

3. Karkonosze PLH020006 - specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 18204,9 ha w tym 3485,09 ha na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba. Zatwierdzony jako obszar o znaczeniu wspólnotowym w listopadzie 2007 r. W obszarze stwierdzono  następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

 • 3110 Jeziora lobeliowe
 • 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
 • 4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
 • 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
 • 6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
 • 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
 • 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
 • 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 • 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
 • 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
 • 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
 • 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe
 • 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
 • 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
 • 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
 • 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
 • 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
 • 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
 • 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
 • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
 • 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie).

Największe bogactwo wymienionych siedlisk można podziwiać na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, jednakże niektóre cenne siedliska (np. łąki konietlicowe, torfowiska wysokie i przejściowe, kwaśne buczyny, ziołorośla nadrzeczne, górskie bory świerkowe) spotkamy także odwiedzając tereny Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
  Karkonosze (fot. Jerzy Majdan).          
4. Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 - specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony w styczniu 2011 r. jako obszar o znaczeniu wspólnotowym. Obejmuje powierzchnię 6433,4 ha, w tym 831,10 ha to grunty w zarządzie nadleśnictwa. Stwierdzono tu  następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

 • 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
 • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 • 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium
 • 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 • 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
 • 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
 • 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
 • 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
 • 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
 • 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion

Rdest wężownik (fot. Jerzy Majdan)

5. Torfowiska Gór Izerskich PLH020047 - specjalny obszar ochrony siedlisk o znaczeniu wspólnotowym, zatwierdzony w grudniu 2008 r. Obejmuje powierzchnię 4756 ha, z tego 2679,04 ha w zarządzie Nadlesnictwa Szklarska Poręba (pozostała część to obszar Nadleśnictwa Swieradów). Stwierdzono tu  liczne typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

 • 4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)  
 • 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
 • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 • 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium
 • 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
 • 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
 • 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea
 • 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe
 • 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
 • 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
 • 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)Izera (fot. Jerzy Majdan)