Wydawca treści Wydawca treści

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Szklarska Poręba
  ul.  Krasińskiego  nr 6   58-580  Szklarska  Poręba;
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań Nadleśnictwa Szklarska Poręba tj. w celu:
 • realizacji umowy sprzedaży drewna lub usług oraz dzierżawy, najmu itp.
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym,
 • wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia ich kontroli przez organy publiczne.
   

            Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba jest :

 • art. 6 ust 1 lit. a) RODO - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 • art. 6 ust 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust 1 lit. e) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji celu dla którego dane są zbierane;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Lasach Państwowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Zgodnie zaś z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przechowuje się przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie ostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W związku z powyższym dane przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy.
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,prawo do ich sprostowania a w sytuacjach prawem przewidzianych prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 6. w związku z funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane;
 8. przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, np. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub Krajowego Rejestru Sądowego.