Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 to wyróżniające się obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO) oraz specjalne obszary ochrony ptaków (OSO). Tworzone są rozporządzeniami Rady Ministrów.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej. Muszą odznaczać się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów, mogą to być np. sędziwe drzewa i krzewy, źródła i wodospady, wywierzyska, skałki jary, głazy narzutowe, jaskinie. Wprowadzane są rozporządzeniem wojewody lub uchwałą rady jednostki samorządu lokalnego.

Gatunki chronione i obiekty przyrody nieożywionej

Gatunkami chronionymi są gatunki roślin, grzybów lub zwierząt objęte prawną ochroną państwową. Za ich niszczenie, zrywanie, wykopywanie, zabijanie i inne działania szkodliwe przewiduje się określone kary. Przyrodę nieożywioną stanową abiotyczne składniki ekosystemów, m.in. formy geologiczne.