Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska lasu i boru mieszanego górskiego świeżego z dominacją świerka. Ich udział powierzchniowy to blisko 75% z wszystkich 17 wyróżnionych u nas typów siedliskowych lasu.

W Nadleśnictwie wyróżniono 17 typów siedliskowych lasu, czyli jednostek w klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmujących wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych i wykazujących podobne możliwości produkcyjne. Dla każdego typu siedliskowego lasu określono gospodarczy typ drzewostanu i ustalono skład gatunkowy upraw. Dla leśnika są to podstawowe wskazówki mówiące o pożądanym składzie gatunkowym drzewostanu dla każdego z siedlisk i wpływające na sposób prowadzenia zabiegów hodowlanych.

W Nadleśnictwie Szklarska Poręba przeważają siedliska lasowe i lasowomieszane zajmują łącznie 8030,89 ha, co stanowi 57,9% powierzchni leśnej nadleśnictwa, największy udział ma tu LMGśw (las mieszany górski świeży) zajmując 6819,28 ha (49,2%). Siedliska borowe zajmują 5829,77 ha, co stanowi 42,1% ogólnej powierzchni leśnej nadleśnictwa, największy udział ma tu BMGśw (bór mieszany górski świeży) zajmując 3340,79 ha.

Największy udział pod względem gatunku panującego w drzewostanie w Nadleśnictwie Szklarska Poręba ma świerk – jego udział wynosi 86,8%, brzoza – 4,5% i buk – 4,0%.

Gdy weźmiemy pod uwagę rzeczywiste składy gatunkowe drzewostanów, a nie tylko gatunki panujące, powyższe wykresy przedstawiać się będą inaczej:

 

 

Drzewostan bukowy na siedlisku lasu górskiego świeżego (fot. Jerzy Majdan)