Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska lasu i boru mieszanego górskiego świeżego z dominacją świerka. Ich udział powierzchniowy to blisko 75% z wszystkich 11 wyróżnionych u nas typów siedliskowych lasu.

W Nadleśnictwie wyróżniono 11 typów siedliskowych lasu, czyli jednostek w klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmujących wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych i wykazujących podobne możliwości produkcyjne. Dla każdego typu siedliskowego lasu określono gospodarczy typ drzewostanu i ustalono skład gatunkowy upraw. Dla leśnika są to podstawowe wskazówki mówiące o pożądanym składzie gatunkowym drzewostanu dla każdego z siedlisk i wpływające na sposób prowadzenia zabiegów hodowlanych.

 

Lp.

Typ siedliskowy lasu

Udział TSL

Gospodarczy typ drzewostanu

Ramowy skład gatunkowy upraw

ha

%

1

BWG (bór wysokogórski)

172,36

1,27

Św

Św 70%, inne 30%

2

BGśw (bór górski świeży)

1161,96

8,55

Św

Św 70%, Md i inne 30%

3

BGw (bór górski wilgotny)

241,88

1,78

4

BGb (bór górski bagienny)

69,60

0,51

Św

Św 80%, inne 20%

5

BMGśw (bór mieszany górski świeży)

3191,94

23,48

Św

Św 70%, Jd, Bk i inne 30%

6

BMGw (bór mieszany górski wilgotny)

1117,50

8,22

7

BMGb (bór mieszany górski bagienny)

33,75

0,25

Św

Św 70%, Jrz i inne 30%

8

LMGśw (las mieszany górski świeży)

6931,78

51,00

Bk - Św

Św 40%, Bk 30%, Jd i inne 30%

9

LMGw (las mieszany górski wilgotny)

226,60

1,67

10

LGśw (las górski świeży)

418,70

3,08

Św - Jd - Bk

Bk 40%, Jd 30%, Św 20%, Md i inne 10%

11

LGw (las górski wilgotny)

25,51

0,19

Ogółem

13591,58

100,0 %

 Charakterystyka siedliskowa Nadleśnictwa Szklarska Poręba

 

 

 

 

 

Wyrażony w procentach udział rzeczywisty powierzchni, jaką zajmują poszczególne gatunki drzew w drzewostanach Nadleśnictwa obrazuje wykres:

Udział powierzchniowy i miąższościowy poszczególnych gatunków drzew jest nieco inny i kształtuje się następująco:

- pozostałe gatunki, takie jak: kosodrzewina, jodła, jawor, olsza szara, jarząb pospolity, wierzba, lipa zajmują poniżej 0,5%.

Drzewostan bukowy na siedlisku lasu górskiego świeżego (fot. Jerzy Majdan)