Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja górska 2014-2020

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent:  Nadleśnictwo Szklarska Poręba

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

 

Wartość projektu w skali całego PGL LP:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

 

Zadania realizowane na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba:

  • Zabudowa przeciwerozyjna nieużytkowanych szlaków zrywkowych.
  • Zabudowa przeciwerozyjna dróg wodospustami.
  • Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej
  • Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów.
  • Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym - budowa zastawek.

Szacowany koszt całego zadanie związanego z małą retencją górską to około 3,4 mln zł.

 

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/