Asset Publisher Asset Publisher

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Prawidłowo realizowana hodowla lasu zapewnia trwałość lasów i jednoczesną ciągłość wykorzystania surowca drzewnego i innych użytków z nich pochodzących.

Hodowla lasu jest uważana za najważniejszą naukę leśną. Obejmuje całokształt zagadnień związanych z wykonywanymi przez człowieka czynnościami gospodarczymi w lesie na każdym etapie rozwojowym drzewostanu - od zbioru nasion, poprzez ich siew, hodowlę sadzonek w leśnej szkółce, sadzenie sadzonek lub wysiew nasion na gruntach przeznaczonych do odnowień lub zalesień,  pielęgnowanie tak założonych upraw i następnie młodników, prowadzenie cięć trzebieżowych w dojrzewających i dojrzałych drzewostanach, wykonywanie cięć odnowieniowych, (których celem jest uzyskanie młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu macierzystego), aż do wyrębu starodrzewu. Podstawy hodowli lasu wynikają z wielu innych nauk - przede wszystkim z ekologii, gleboznawstwa, meteorologii i klimatologii, fitosocjologii, botaniki i zoologii. Prawidłowo realizowana hodowla lasu zapewnia trwałość lasów i jednoczesną ciągłość wykorzystania surowca drzewnego i innych użytków pochodzących z tych lasów. Ważnym zadaniem hodowli lasu jest utrzymanie zgodności składu gatunkowego drzewostanów z warunkami siedliskowymi, w których te drzewostany żyją, a w przypadku braku takiej zgodności - doprowadzenie do niej poprzez tzw. przebudowę drzewostanu. W praktyce hodowla lasu określa zasady postępowania gospodarczego w lasach.

Zbiór szyszek z drzew stojących (fot. Jerzy Majdan)

Nadleśnictwo Szklarska Poręba od roku 2009 nie prowadzi własnej szkółki leśnej. Gospodarstwo szkółkarskie zostało zlikwidowane ze względu na częste powodzie, które kilkukrotnie zniszczyły szkółkarską infrastrukturę oraz hodowane sadzonki. Nadleśnictwo zleca hodowlę materiału sadzeniowego sąsiednim jednostkom Lasów Państwowych - nadleśnictwom: "Śnieżka", Kamienna Góra i Świeradów. Nasiona do siewu zbieramy w specjalnie do tego celu wytypowanych drzewostanach nasiennych wyłączonych i gospodarczych oraz z drzew matecznych. Te drzewostany i drzewa ze względu na udokumentowane pochodzenie lub wiek świadczący, że powstały przed rokiem 1860, czyli w czasach, gdy nie handlowano jeszcze nasionami drzew leśnych, uważane są za rodzime. Zatem ich potomstwo jest przystosowane do miejscowych, trudnych górskich warunków klimatycznych i glebowych.

Gatunek
Drzewostany nasienne wyłączone
Drzewostany nasienne gospodarcze
Drzewa mateczne
szt.
ha
szt.
ha
szt.
Świerk pospolity
2
18,30
8
75,70
 
Modrzew europejski
 
 
5
29,90
12
Buk pospolity
 
 
5
37,44
1
Brzoza brodawkowata
 
 
4
18,72
 
Sosna zwyczajna
1
3,06
2
9,88
 
OGÓŁEM
3
21,36
24
171,64
13

     Baza nasienna Nadleśnictwa Szklarska Poręba   

Plan urządzenia lasu na lata 2019 - 2028 przewiduje dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba następujący rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu:
ZADANIA OBLIGATORYJNE
I. Pielęgnowanie lasu na powierzchni nie mniejszej niż - 8710,67 ha
w tym :
a) pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw - 22,48 ha
b) pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników - 3200,47 ha
c) trzebieże -  5487,72 ha
ZADANIA OKREŚLONE KIERUNKOWO
I. Zadania dotyczące zalesień i odnowień :
a) zalesienie gruntów (przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego) - 0,00 ha
b) odnowienie halizn, płazowin i zrębów - 4,22 ha
c) orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego - 968,79 ha
w tym zrębami zupełnymi  - 14,43 ha
d) orientacyjna powierzchnia podsadzeńi i dolesień- 7,29 ha
e) orientacyjna powierzchnia poprawek i uzupełnień - 0,00 ha
f) orientacyjna powierzchnia wprowadzania podszytów - 0,00 ha
g) orientacyjna powierzchnia melioracji - 980,30 ha
w tym wodnych - 0,00 ha.
 
W celu pełnej realizacji tych zadań Nadleśnictwo corocznie wykonuje około 10% podanego powyżej rozmiaru.