Lista aktualności Lista aktualności

Mała Retencja Górska

Projekt pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", realizowany jest w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/10-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Działanie mające na celu spełnienie zapisów w/w umowy rozpoczęto w roku 2009, natomiast całkowite zakończenie i rozliczenie wszystkich inwestycji planowane jest na 2015 rok.

Projekt obejmuje działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (poprzez m.in. budowę małych zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych wchodzą kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.

W skali Polski w realizację projektu "Małej Retencji Górskiej" zaangażowane są 4 Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych Polski południowej, w tym 55 Nadleśnictw.

Zakładanym do osiągnięcia efektem rzeczowym jest budowa lub modernizacja 3 594 obiektów, w tym 479 zbiorników, które pozwolą na retencjonowanie 1 276 702 m3 wody. Kwota na jaką opiewa umowa to : 172 156 566,00 zł, z czego 140 000 000,00 zł zostanie zrefundowanych ze środków Funduszu Spójności.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w projekt "Małej Retencji Górskiej" zaangażowanych jest 16 Nadleśnictw: Bardo Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Henryków, Jawor, Jugów, Kamienna Góra, Lądek Zdrój, Lwówek Śląski, Międzylesie, Szklarska Poręba, Śnieżka, Świdnica, Świeradów, Wałbrzych, Zdroje, Złotoryja. Planowane do budowy lub modernizacji są 1 154 obiekty, które obejmują 223 zbiorniki i inne budowle, natomiast kwota przeznaczona na realizację zadań opiewa na 39 740 850,00 zł. Całość przedsięwzięcia zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci 461 381 m3 retencjonowanej wody.

Cel projektu: spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Zostaną zminimalizowane negatywne skutki zjawisk naturalnych: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych. W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.

Projekt ten łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich.

W ramach projektu „Małej retencji Górskiej" na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba zakładano zretencjonowanie ok. 7 500,0 m3 wody za kwotę 1 459 000,00 zł. Ostatecznie w wyniku weryfikacji możliwości terenowych oraz środowiskowych zrealizowano łącznie 180 obiektów wodno-retencyjnych o kubaturze 15 341,0 m3 za łączna kwotę 3 355 422,86 zł, są to następujące działania:

1. Budowa zbiorników retencyjnych:

- liczba obiektów: 17 zbiorników oraz 29 urządzeń wodnych i piętrzących;

- ilość retencjonowanej wody: 15 341,0  m3;

- wartość:  2 854 699,47 zł;

2. Renaturyzacja torfowisk:

- liczba obiektów: 133 drewniane zastawki;

- wartość: 85 597,35 zł;

3. Rozbiórka istniejącej zapory czołowej:

- wartość: 29 225,80 zł;

4. Dokumentacja projektowa:

- wartość: 339 900,24 zł;

5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- wartość: 46 000,00 zł;                                                                                                                                    

 

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/mala-retencja-gorska oraz http://www.pois.gov.pl