Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

Ogłoszenie

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

 

Informację o konsultacjach społecznych podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w dniu 07.03.2022 r. na stronie internetowej nadleśnictwa oraz przekazując pisma do gmin w zasięgu działania nadleśnictwa. Przesłano również informację o konsultacjach do Towarzystwa Izerskiego i Związku Gmin Karkonoskich oraz  organizacji przyrodniczych: Komitetu Ochrony Kuraków, Komitetu Ochrony Orłów, Karkonoskiego Parku Narodowego, Ligi Ochrony Przyrody, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba udokumentowano występowanie 12 siedlisk przyrodniczych:

Kod

Nazwa siedliska

Zbiorowisko/zespół

Powierzchnia w Nadleśnictwie [ha]

Powierzchnia reprezentowana w ekosystemach referencyjnych [ha]

Udział % powierzchni ekosystemów referencyjnych na tle powierzchni siedliska w nadleśnictwie [%]

4060

Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)

Calamagrostio- arundinaceae Vaccinietum myrtilli

3,65

0,98

27

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

związek Arrhenatherion

3,44

0,4

11

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

Meo-Festucetum

102,41

39,53

38

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

Sphagnetum magellanici;

Eriophoro vaginati–Sphagnetum recurvi;

Trichophoretum caespitosi

 

0,42

0,42

100

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea )

Eriophorum angustifolium;

Caricetum limosae;

Caricetum rostratae;

Caricetum nigrae;

Carici canescentis-Agrostietum canina;

Carex echinata;

Deschampsia caespitose-Carex canescens;

Molinia caerulea

82,35

4,4

5

8110

Piargi i gołoborza krzemianowe

związek Androsacion alpinae;

związek Galeopsietalia ladani;

Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum myrtilli;

Polytrichum piliferum;

 

 

0,87

0,87

100

9110

Kwaśna buczyna (Luzulo-Fagetum)

Luzulo luzuloidis-Fagetum

477,26

0

0

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentlny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Galio sylvatici-Carpinetum

38,10

10,21

27

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* 

związek Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani

8,10

6,76

83

91DO

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug)

Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis; Vaccinio uliginosi Pinetum; Pino mugo-Sphagnetum; Sphagno girgensohnii-Piceetum

688,87

67,80

10

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)

Carici remotae-Fraxinetum;

Piceo-Alnetum;

związek Alno-Padion;

29,65

3

10

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część- zbiorowiska górskie)

Piceion abietis

1450

92,1

6,3

RAZEM

2885,12

226,47

---------------------

 

W toku prowadzonych konsultacji, w terminie przewidzianym, uwagi złożył Klub Przyrodników ze Świebodzina.

Wniosek złożony przez interesariuszy konsultacji został poddany weryfikacji. Zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba informuje, że część zaproponowanych powierzchni opisanych we wniosku stron została zweryfikowana negatywnie. Lista negatywnie zaopiniowanych powierzchni w załączonym zestawieniu.

Nie uwzględniono części wniosku Klub Przyrodników ze Świebodzina. We wniosku nie podano lokalizacji, o które postuluje interesariusz. Nie uwzględniono wniosku na powierzchni 243,38 ha o pozostawienie wcześniej powołanych ekosystemów referencyjnych z uwagi na:

  1. Wskazanie drzewostanów w fazie juwenilnej. W fazie tej zachodzące procesy rozwojowe charakteryzują się bardzo dużą dynamiką i powinny być wspomagane odpowiednimi zabiegami pielęgnacyjnymi. Drzewostan w fazie juwenilnej to drzewostan w wieku do 40 lat, jednak ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne i siedliskowe (jakie występują m.in. w Nadleśnictwie Szklarska Poręba) wzrost drzewostanu jest znacząco ograniczony, co wydłuża tą fazę do 50-60 letniego drzewostanu. Ponadto na etapie powoływania powierzchni referencyjnych nie brano pod uwagę czy dany drzewostan znajdował się wówczas w fazie juwenilnej, a dodatkowo niektóre z powołanych ekosystemów referencyjnych należą do zbiorowisk zastępczych. Natomiast siedliska:
  • 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea )
  • 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część- zbiorowiska górskie)
  • 91DO Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug)

są odpowiednio reprezentowane przez ekosystemy referencyjne;

  1. konieczność wykonywania działań ochronnych. Obecnie występujące w drzewostanach, szczególnie świerkowych, zaburzenia czynników biotycznych i abiotycznych (m.in. gradacja kornika drukarza oraz susze) stwarzają zagrożenie dla stanu sanitarnego lasu i zachowania jego trwałości. Ponad 85% powierzchni Nadleśnictwa Szklarska Poręba to lasy ze świerkiem jako gatunkiem panującym i w ocenie nadleśnictwa tworzenie bądź pozostawienie ekosystemów reprezentatywnych na znacznych powierzchniach ze świerkiem jako gatunkiem dominującym w drzewostanie, jest niecelowe i może stanowić zagrożenie dla stanu sanitarnego otaczającego je drzewostanów, a tym samym trwałości lasu. Udział ekosystemów reprezentatywnych na siedliskach:

• 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część- zbiorowiska górskie)

• 91DO Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug)

  • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)

w ocenie nadleśnictwa jest odpowiednio reprezentowany.

  1. Nie wyznaczono ekosystemu reprezentatywnego w siedlisku 9110 Kwaśna buczyna (Luzulo-Fagetum). Skład gatunkowy drzewostanu we wszystkich powołanych wydzieleniach jest niezgodny z siedliskiem 9110, w związku z powyższym drzewostan wymaga przebudowy.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych, ogłoszonych w dniu 07.03.2022 r., po uwzględnieniu uwag i wniosków  nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba wyznacza listę ekosystemów referencyjnych, zgodnie z załączonym zestawieniem.

Pragniemy podziękować organizacjom przyrodniczym, które przesłały swoje uwagi.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba

Jerzy Majdan

 


Konsultacje społeczne ws. zmian w wykazie powierzchni referencyjnych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba ogłasza konsultacje społeczne

W załącznikach poniżej znajdziecie Państwo pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych z ich szczegółowym zakresem oraz mapę tychże.

Wnioski i uwagi można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Szklarska Poręba

ul. Krasińskiego 6

58-580 Szklarska Poręba

lub poczty elektronicznej na adres szklarska@wroclaw.lasy.gov do dnia 29.03.2022 r.


Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne

Wypełniając zobowiązania standardu FSC , kierując się zmodyfikowanymi wskaźnikami 6.2.10 oraz 6.4.1 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wyznaczono powierzchnie ochronne oraz ekosystemy reprezentatywne.

Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych

Wskaźnik 6.2.10

Wymaga się wyznaczenia stref ochronnych i powierzchni ochronnych w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności w zależności od ich wielkości (np. poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych, chronionych mokradeł, utrzymanie powierzchni naturalnych).

Rozmiar i położenie stref ochronnych i powierzchni ochronnych są odpowiednie dla zapewnienia ciągłej obecności rzadkich i zagrożonych gatunków (wskaźnik 6.2.1. i aneks nr 1 do Standardu FSC) oraz ekosystemów referencyjnych (kryterium 6.4.).

Łącznie powierzchnie wyznaczone dla celów ochrony bioróżnorodności z tytułu wskaźników 6.2.10 i 6.4.1 są nie mniejsze niż 10 % powierzchni certyfikowanej.

Uwaga: strefy ochronne i powierzchnie ochronne mogą stanowić powierzchnie nieleśne. Mogą zawierać mokradła, powierzchnie otwarte oraz mogą spełniać różne cele (np. mogą być zlokalizowane częściowo na zboczach podatnych na erozję, w celu ochrony zasobów wodnych). Jednakże, w każdym przypadku, ich wyznaczenie musi być uzasadnione przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji ochrony bioróżnorodności w jednostce gospodarowania.

Wykaz powierzchni ochronnych RDLP we Wrocławiu

Mapa powierzchni ochronnych RDLP we Wrocławiu

 

Wskaźnik 6.4.1

Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

Wykaz ekosystemów reprezentatywnych RDLP we Wrocławiu

Mapa ekosystemów reprezentatywnych RDLP we Wrocławiu